*** کميسيون ويژه با دريافت ساين ***
سيستم رزرواسيون پرستو پرواز آسمان

2% پروازهاي داخلي سيستمي و چارتري
پروازهاي خارجي سيستمي و چارتري %3 تا %5

×××ويژه آژانس هاي مسافرتي×××


کميسيون ويژه پروازهاي خارجي (ويژه همکاران)

قطري، ترکيش، امارات ، فلاي دبي
ايران اير ، ماهان ، قشم اير




سایر اعلانات